Skip to content
本页导览

助力生态可持续发展

赞助 Fresns 发展

成为赞助者

移动应用

控制面板 > 客户端 > 移动应用

栏目标题键名默认键值键值类型说明
桌面推送服务商desktop_notifications_serviceplugin插件应用场景参数 appNotifications
iOS 推送服务商ios_notifications_serviceplugin插件应用场景参数 appNotifications
Android 推送服务商android_notifications_serviceplugin插件应用场景参数 appNotifications
微信推送服务商wechat_notifications_serviceplugin插件应用场景参数 appNotifications